ห้องเรียน DLIT
คลังสื่อการเรียนรู้ DLIT
คลังสื่อการเรียนรู้ DLTV
ชุมชนแห่งการเรียนรู้
คลังข้อสอบ
ห้องสมุดดิจิทัล
แผนการเรียนรู้
Active Learning 

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

เกี่ยวกับ DLIT
E-book
ภาระกลุ่มงาน
 
 
การศึกษาไทยในยุค Thailand 4.0
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ     
     
โปรแกรมแบบติดตามการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ
DLIT For PC  
DLIT For Android  
เอกสารเกี่ยวกับ DLIT
ผลงานจากโครงการฝึกอบรม
AL&DLIT 

 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นห้องเรียนคุณภาพ (DLIT Classroom)

 

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

 

สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

 

 

จำนวนผู้เข้าชม

      ตั้งแต่วันที่ 19/03/2561

       IP Address

 
 
 
   :: กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ และแผน ::
 
 
 

บันทึกข้อความ :   

-   -
 

หนังสือราชการ :   

-   -
 

ประกาศ :   

-   -
 
 
   :: กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาท้องถิ่น ::
 
 

บันทึกข้อความ :   

-   -
 

หนังสือราชการ :   

-   -
 

ประกาศ :   

-   -
 
 
   :: กลุ่มงานการศึกษาปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ::
 
 

บันทึกข้อความ :   

-   -
 

หนังสือราชการ :   

-   -
 

ประกาศ :   

-   -
 
 
   :: กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและกิจกรรมเยาวชน ::
 
 

บันทึกข้อความ :   

-   -
 

หนังสือราชการ :   

-   -
 

ประกาศ :   

-   -
 
 
   :: ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ::
 
 

บันทึกข้อความ :   

-   -
 

หนังสือราชการ :   

-   -
 

ประกาศ :   

-   -
 
 

 

 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สงวนลิขสิทธิ์ © 2561