ห้องเรียน DLIT
คลังสื่อการเรียนรู้ DLIT
คลังสื่อการเรียนรู้ DLTV
ชุมชนแห่งการเรียนรู้
คลังข้อสอบ
ห้องสมุดดิจิทัล
แผนการเรียนรู้
Active Learning 

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

เกี่ยวกับ DLIT
E-book
ภาระกลุ่มงาน
 
 
การศึกษาไทยในยุค Thailand 4.0
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ     
     
โปรแกรมแบบติดตามการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ
DLIT For PC  
DLIT For Android  
เอกสารเกี่ยวกับ DLIT
ผลงานจากโครงการฝึกอบรม
AL&DLIT 

 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นห้องเรียนคุณภาพ (DLIT Classroom)

 

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

 

สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

 

 

จำนวนผู้เข้าชม

      ตั้งแต่วันที่ 19/03/2561

       IP Address

           
 
   
 วิสัยทัศน์
 
         "กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น  เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาและส่งเสริม สนับสนุน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน"
   
   
   
   
   
 พันธกิจ
 

         พันธกิจที่ 1 
                   สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถจัดการศึกษาได้อย่าง
มีคุณภาพมาตรฐาน ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม บุคลากรทางการศึกษามีความเป็นมืออาชีพ

 

         พันธกิจที่ 2 
                   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

         พันธกิจที่ 3 
                   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถพัฒนารูปแบบการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพและมาตรฐาน

   
   
   
   
   
 ยุทธศาสตร์
 

         ยุทธศาสตร์ที่ 1 
                   ส่งเสริม และพัฒนาการจัดการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีคุณภาพมาตรฐาน

 

         ยุทธศาสตร์ที่ 2 
                   เพิ่มขีดความสามารถ ในการส่งเสริมสนับสนุน การบริหารจัดการ การจัดทำแผนการงบประมาณและข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ

 

         ยุทธศาสตร์ที่ 3 
                   เพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กิจกรรมเยาวชน กีฬา นันทนาการขององค์กรปกครองท้องถิ่นให้มีคุณภาพมาตรฐาน

   
   

 

 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สงวนลิขสิทธิ์ © 2561