ห้องเรียน DLIT
คลังสื่อการเรียนรู้ DLIT
คลังสื่อการเรียนรู้ DLTV
ชุมชนแห่งการเรียนรู้
คลังข้อสอบ
ห้องสมุดดิจิทัล
แผนการเรียนรู้
Active Learning 

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

เกี่ยวกับ DLIT
E-book
ภาระกลุ่มงาน
 
 
การศึกษาไทยในยุค Thailand 4.0
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ     
     
โปรแกรมแบบติดตามการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ
DLIT For PC  
DLIT For Android  
เอกสารเกี่ยวกับ DLIT
ผลงานจากโครงการฝึกอบรม
AL&DLIT 

 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นห้องเรียนคุณภาพ (DLIT Classroom)

 

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

 

สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

 

 

จำนวนผู้เข้าชม

      ตั้งแต่วันที่ 19/03/2561

       IP Address

           
 
 
      โครงสร้างเจ้าหน้าที่ กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
         
         
     
  ชื่อ-สกุล : นายมนัส  สุวรรณรินทร์ 
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ผอ.กศ.)
  Email : -
     
       
 
         
     
  ชื่อ-สกุล : นางจุฬาภรณ์  จันทนา
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
  Email : jjjantana@hotmail.com
     
       
 
         
     
  ชื่อ-สกุล : นายสุพจน์  จิตร์เพ็ชร์
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ผอ.กง.สศ.)
  Email : speo_j@yahoo.com
     
       
 
         
     
  ชื่อ-สกุล : นางสาวลัดดาวรรณ  น้อยอรุณ
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  Email : laddawanno@dla.go.th
     
       
 
         
     
  ชื่อ-สกุล : นายภูวณัฏฐ์  ธนธัญเกียรติ์
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
  Email : -
     
       
 
         
     
  ชื่อ-สกุล : นายศิริวัฒน์  ทองอ่อน
  ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป (หน.ฝ.บห.)
  Email : siriwatth@dla.go.th
     
       
 
         
     
  ชื่อ-สกุล : นายต้องการ  สุขเหลือ
  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
  Email : tongkansu@dla.go.th
     
       
 
         
     
  ชื่อ-สกุล : นางสาวสิตารมณ์  บุญรอด
  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ปฎิบัติการ
  Email : sitaombo@dla.go.th
     
       
 
         
     
  ชื่อ-สกุล : นางสาววาณี  อำพันทอง
  ตำแหน่ง : พนักงานพิมพ์
  Email : vaneam@dla.go.th
     
       
 
         
     
  ชื่อ-สกุล : นายอุเทน  สวัสดิ์จุ้น
  ตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
  Email : outansa@dla.go.th
     
       
 
         
     
  ชื่อ-สกุล : นายพัฒนศักดิ์  ดวงจิตร
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
  Email : -
     
       
 
         
     
  ชื่อ-สกุล : นางสาวฐิติยา  นิ่มเต็ม
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีโครงการ (ยูนิเซฟ)
  Email : mymilkmilk.29@gmail.com
     
       
 
         
     
  ชื่อ-สกุล : นางสาววรรณวิมล  ชุมศรี
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (ยูนิเซฟ)
  Email : oumbabo2_27@hotmail.com
     
       
 
         
     
  ชื่อ-สกุล : นางสาวปราวีณา  เทพวงศ์
  ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
  Email : -
     
       
 
         
     
  ชื่อ-สกุล : นางอำนวยพร  กาสอน
  ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
  Email : amnuaypornga@dla.go.th
     
       
 
         
     
  ชื่อ-สกุล : นางสาวกนกวรรณ  ผึ้งน่วม
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
  Email : pencilandbook@hotmail.com
     
       
 

 

 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สงวนลิขสิทธิ์ © 2561