ห้องเรียน DLIT
คลังสื่อการเรียนรู้ DLIT
คลังสื่อการเรียนรู้ DLTV
ชุมชนแห่งการเรียนรู้
คลังข้อสอบ
ห้องสมุดดิจิทัล
แผนการเรียนรู้
Active Learning 

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

เกี่ยวกับ DLIT
E-book
ภาระกลุ่มงาน
 
 
การศึกษาไทยในยุค Thailand 4.0
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ     
     
โปรแกรมแบบติดตามการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ
DLIT For PC  
DLIT For Android  
เอกสารเกี่ยวกับ DLIT
ผลงานจากโครงการฝึกอบรม
AL&DLIT 

 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นห้องเรียนคุณภาพ (DLIT Classroom)

 

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

 

สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

 

 

จำนวนผู้เข้าชม

      ตั้งแต่วันที่ 19/03/2561

       IP Address

 
 
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT
 
 

เอกสารประกอบการบรรยายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning & DLIT
สู่คุณภาพ Thailand 4.0
05/06/2561
          เอกสารประกอบการบรรยาย อ.จำลอง บุญเรืองโรจน์  
          เอกสารประกอบการบรรยาย อ.สุทัศน์ เอกา  
     

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ Active Learning & DLIT
สู่คุณภาพ Thailand 4.0 โดยยึดหลัก "ศาสตร์พระราชา"
17/05/2561
          หนังสือนำส่ง  
          สิ่งที่ส่งมาด้วย  
     

 

 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สงวนลิขสิทธิ์ © 2561