ห้องเรียน DLIT
คลังสื่อการเรียนรู้ DLIT
คลังสื่อการเรียนรู้ DLTV
ชุมชนแห่งการเรียนรู้
คลังข้อสอบ
ห้องสมุดดิจิทัล
แผนการเรียนรู้
Active Learning 

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

เกี่ยวกับ DLIT
E-book
ภาระกลุ่มงาน
 
 
การศึกษาไทยในยุค Thailand 4.0
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ     
     
โปรแกรมแบบติดตามการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ
DLIT For PC  
DLIT For Android  
เอกสารเกี่ยวกับ DLIT
ผลงานจากโครงการฝึกอบรม
AL&DLIT 

 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นห้องเรียนคุณภาพ (DLIT Classroom)

 

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

 

สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

 

 

จำนวนผู้เข้าชม

      ตั้งแต่วันที่ 19/03/2561

       IP Address

           
 
   
 อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
 

         1. การจัดการศึกษาปฐมวัย 
                 มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาและสนับสนุน ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาความพร้อมให้แก่เด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงก่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้
รับการพัฒนาในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ และสติปัญญา เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล และมีความพร้อมในการเข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

         2. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                 มีหน้าที่ในการการจัดการศึกษาและสนับสนุน ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัด
การศึกษาที่มุ่งพัฒนารากฐานชีวิต การเตรียมความพร้อมของเด็กทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และบุคคลิคภาพ ให้ผู้เรียนได้พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ
ขั้นพื้นฐาน รวมทั้งสามารถพัฒนาความต้องการ ความสนใจ ความถนัด ทางด้านวิชาการ ความสามารถทาง
วิชาชีพ มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต รับผิดชอบ ต่อสังคม ต่อครอบครัว ต่อประเทศชาติ และสามารถอยู่ในสังคม
และประเทศชาติได้อย่างมีความสุข

         3. การจัดการส่งเสริมกีฬา นันทนาการและกิจกรรมเด็กเยาวชน 
                 มีหน้าที่ในการจัดและส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินงานด้านกีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไปอย่างหลากหลาย

         4. การดำเนินงานด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 
                 มีหน้าที่ในการดำเนินงาน และส่งเสริม สนับสนุน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการอนุรักษ์ ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเอกลักษณ์ของความเป็นไทย

   
   
   
   
   
 โครงสร้างการบริหาร ประกอบด้วย
 

         1. ฝ่ายบริหารทั่วไป (ฝ.บห./0816.1) 
                 ดำเนินการด้านบริหารงานบุคคล เครื่องราชอิสริยาภรณ์ สนับสนุนส่งเสริมเกี่ยวกับระบบบงานสารบรรณของกอง และกลุ่มงานให้มีประสิทธิภาพ งานประชาสัมพันธ์ งานมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น

         2. กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น (กง.ยศ./0816.2) 
                 ดำเนินการส่งเสริม และพัฒนาการกำหนดนโยบาย การวางแผนทางด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลทางการศึกษา  การวิเคราะห์ข้อมูล การถ่ายโอนภารกิจทางการ
ศึกษา การจัดตั้งงบประมาณทางการศึกษา

         3. กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น (กง.สศ./0816.3) 
                 ดำเนินการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการจัดการศึกษาท้องถิ่น การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน การพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

         4. กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กง.ปศ./0816.4) 
                 ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาหลักสูตร กิจกรรม แผนจัดประสบการณ์, ประสานความร่วมมือด้านการศึกษาปฐมวัย, กำหนดมาตรฐานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง, จัดตั้ง ยุบ ย้าย รวม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,  ประสานการดำเนินงาน ด้านการบริหารและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,  สนับสนุนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในส่วนของการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

         5. กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (กง.ศน./0816.5) 
                 ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนารูปแบบการดำเนินการทางด้านกิจกรรมเด็กเยาวชน
ประชาชน ด้านกีฬา นันทนาการ  การถ่ายโอนด้านกีฬา การป้องกันยาเสพติด การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย

         6. ฝ่ายแผนยุทธศาสตร์ทางการศึกษาท้องถิ่น (ฝ.ผศ.)  
                 ส่งเสริม พัฒนา และกำหนดนโยบาย ด้านการบริหารการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด  
                 วิเคราะห์และกำหนดยุทธศาสตร์ การบริหารการจัดการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด  
                 ประสาน ส่งเสริม พัฒนาและกำหนดรูปแบบการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น  
                 ส่งเสริม พัฒนา รูปแบบและแนวทางการปฏิรูปการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด  
                 ประสาน และ พัฒนาการดำเนินการเกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ ด้านการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด  
                 ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาตลอดชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด  
                 วิเคราะห์และจัดทำแผนความต้องการในการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนา การบริหารการจัดการ
ศึกษา ด้านการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด
 
                 กำหนดรูปแบบ แนวทาง และประสานการจัดตั้ง รวม เลิก หรือขยายชั้นเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                 ประสาน การถ่ายโอนภารกิจทางการศึกษา ที่หน่วยงานอื่นทำการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                 งานธุรการของกลุ่มงาน  
                 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

         7. ฝ่ายงบประมาณทางการศึกษาท้องถิ่น (ฝ.งศ.)  
                 จัดทำแผน และ ประมวลกิจกรรม โครงการในการจัดทำงบประมาณ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และ พัฒนาการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด  
                 ประสาน และจัดตั้งงบประมาณทางการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัด  
                 จัดทำบัญชี  การจัดสรร  การเสนอขออนุมัติ  การจัดสรรงบประมาณทางการศึกษา ให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด  
                 ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัด  
                 วิเคราะห์และจัดทำแผนความต้องการในการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาการบริหารการจัดการศึกษา ด้านงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด  
                 ฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

         8. ฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา (ฝ.ขศ.)  
                 วิเคราะห์ กำหนดยุทธศาสตร์ และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น  
                 จัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัด ประกอบไปด้วย ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System : SIS) และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Child  development  Center  Information System : CCIS)  
                 ประสานการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
                 จัดทำและเผยแพร่สถิติข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น  
                 วิเคราะห์และจัดทำแผนความต้องการในการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาการบริหารการจัดการศึกษา ด้านสถิติข้อมูลและสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 
   

 

 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สงวนลิขสิทธิ์ © 2561